Reisebetingelser

Nedenfor følger de generelle reisevilkårene for påmeldingsturer i The Vibe AS.

Påmelding

Påmelding kan skje per e-post, telefon eller ved bruk av eget påmeldingsskjema. Avtalen mellom partene er å anse bekreftet ved bestilling og innebærer aksept av turens reisevilkår.

Depositum og sluttbetaling

Etter bestilling av reisen vil du få tilsendt en depositumsfaktura på kr 2 000,-. Noen turer kan ha annet depositumsbeløp grunnet strengere regler fra underleverandører. Dette er i så fall opplyst under priser og betingelser på den aktuelle turen. Depositumet må innbetales innen ti dager. Sluttbeløpet forfaller til betaling 65 dager før avreise. Reisedokumentene sendes en til to uker før avreise.

Avbestilling ved force majeure

Reisen kan avbestilles dersom det på reisemålet eller i umiddelbar nærhet av dette de siste 14 dager før reisen tar til, konstateres krigshandlinger, naturkatastrofer, farlige smittsomme sykdommer eller andre begivenheter som må likestilles, og det er rimelig grunn til å anta at disse forhold også vil gjøre seg gjeldende når reisen skal ta til. Ved avbestilling av årsaker nevnt foran, tilbakebetales innbetalt beløp. Reisen kan imidlertid ikke avbestilles av foran nevnte årsaker hvis begivenheten som påberopes som grunn for avbestillingen var eller burde vært kjent før bestilling.

Avbestilling mot gebyr

Ved avbestilling før avreise gjelder følgende gebyrer:

  • Fra påmelding til 106 dager før avreise innbetales et gebyr på 1000, -
  • Fra 105 til 65 dager før avreise innbetales hele depositumsbeløpet
  • Fra 64 til 36 dager før avreise innbetales 50 % av reisens pris
  • Under 36 dager før avreisedato innbetales 100 % av reisens pris.

Det gis ingen refusjon dersom den reisende mangler nødvendige papirer for å delta på reisen. Noen turer kan ha strengere avbestillingsvilkår. Dette er i så fall opplyst under priser og betingelser på den aktuelle turen.

Reise- og avbestillingsforsikringer

Alle reisende må ha reiseforsikring. Den reisende er selv ansvarlig for å tegne de forsikringer som er nødvendige. The Vibe anbefaler også at alle tegner en avbestillingsforsikring.

Pass og visum

Passet må være gyldig minst seks måneder etter hjemreisedato. Visumkrav til aktuelle reisemål er oppgitt i programmet. Vi forholder oss til visumbestemmelser som gjelder for norske statsborgere. Hvis du ikke reiser med norsk pass, har du selv ansvar for å sørge for at pass og eventuelt visum er gyldig ved avreise.

Pris

The Vibe tar forbehold om prisendringer på grunn av forhold som ligger utenfor vår kontroll. Dette gjelder i første rekke valutaendringer og økning av skatter og avgifter. The Vibe forbeholder seg også retten til å fakturere tillegg dersom antall påmeldte er lavere enn 25 deltakere. Pristillegg av grunner nevnt over skal varsles skriftlig senest 20 dager før avreisedato. Ved prisforhøyelse på mer enn åtte prosent av turens totalpris har den reisende anledning til å heve avtalen og få full tilbakebetaling.

Mangler ved reisen/ tvister

Den reisende skal gi beskjed innen rimelig tid dersom det oppdages mangler ved reisen. Om den først oppdages etter at reisen har begynt, må mangelen påpekes omgående. Arrangør skal gis anledning til å rette opp mangelen. Hvis en mangel eller en situasjon ikke løses tilfredsstillende på stedet, kan forholdet klages inn til The Vibe så snart som mulig og senest 14 dager etter hjemkomst. Hvis klagen ikke løses i minnelighet, kan saken sendes til Klagenemnda for Pakkereiser.